צור עימנו קשר
https://hkm.co.il/wp-content/uploads/2018/06/Untitled-2.jpg

חדשות

בעלי נחלה במושבים? כך תנצלו את הזכות לבנות יחידה שלישית

פורסם

בתאריך

במשך שנים ניתן היה לבנות שתי יחידות דיור בכל נחלה במושבים, ונאסרה פעילות לא חקלאית. לאחרונה הוחלט לשנות את התקנות כך שתתאפשר בנייה של יחידה נוספת, ולהתיר פעילות לא חקלאית. איך תצליחו לנצל את ההחלטה כדי לייצר נכס מניב אותו תוכלו להשכיר ואפילו למכור תמורת רווח נאה? המדריך המלא

פיצול נחלה, בית שלישי בנחלה ואישור לפל"ח הם חלק מהזכויות אותן יקבלו בעלי הנחלות במושבים על פי החלטות מספר 1464 ו-1458 של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, החלטות רמ"י בדבר הסדרת הזכויות בנחלות והשימושים בהן וכן החלטת הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) לאשר תוספת יחידת מגורים שלישית בנחלות, מהוות הזדמנות לבעלי הנחלות במושבים ומחייבת היערכות נכונה ופעילות מקדימה. מהן הפעולות? ובכן, לפני כן, קצת רקע:
במרץ 2007 פורסמה החלטת מנהל מקרקעי ישראל מס' 979 שעיקרה קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלות ועיגון זכויות החקלאים. בהחלטה נקבע שבעלי הנחלות יוכלו לרכוש זכויות בשטח בהיקף 2.5 דונם שיהוו את חלקת המגורים של הנחלה. בין השנים 2007-2009 הוגשו מספר עתירות משפטיות כנגד החלטה זו וביוני 2011 פסק בג"צ ואישר את מרבית סעיפי החלטות אלה תוך שהוא דוחה את את העתירות. החלטה זו טרם יושמה, אך עודכנה בהמשך בהחלטות מס' 1155, 1355, 1399 ו-1464.
החלטת רמ"י 1464 היא ההחלטה העדכנית ביותר בדבר קביעת הזכויות למגורים בחלקה, ואינה חלה על שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים. בשלב זה ההחלטה חלה רק על 6 מושבים שנבחרו כ"פיילוט", וכפי שמופיע בסעיף 6.1 בהחלטה, "יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב אשר יאפשר את מימושה…" .
למרות שיישומה של ההחלטה מתעכב, מומלץ לבעלי הנחלות להיערך לקראתה ולבצע פעילות מקדימה כך שיוכלו לעמוד בתנאי הסף לכניסה להסדר. עמידה בתנאי הסף תאפשר לבעלי הנחלות לדרוש ולממש את זכויותיהם מיד עם פרסום הוראות המעבר להחלטה.
אחד התנאים החשובים לכניסה להסדר – והוא באחריותם המלאה של בעלי הנחלה – הוא הסדרת כל השימושים בנחלה- קבלת היתר לכל המבנים והעברת תשלומים לרמ"י בגין תקופות עבר (דמי שימוש, דמי חכירה, דמי היתר וכו'). הערכות נכונה, ניתוח השימוש בכל המבנים בשטחי הנחלה ובחינת כל האפשרויות, תביא להקטנת התשלומים לרמ"י (תשלומים שיכולים לעלות לבעלי הנחלה מאות אלפי שקלים).
שני תנאים נוספים לכניסה להסדר הינם, רישום חלקה א' בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"), או הצגת אישורים בדבר הליך להכנה ורישום תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) והתחייבות האגודה שמספר יחידות הדיור במושב יהיו בהתאם לתכנית המתאר הארצית מס' 35.
לאחר פרסום הוראות המעבר ועמידה בתנאי הסף לכניסה להסדר, יוכלו בעלי הנחלות לרכוש את זכויותיהם בהתאם להערכת שוויה של חלקת המגורים בנחלה, כפי שיקבע על ידי רמ"י, והעברת תשלום לרמ"י על פי הפירוט הבא: תשלום של 3.75% משווי הקרקע של חלקת המגורים עם היקף (זכויות) הבניה הבסיסי למגורים (375 מ"ר). במידה והתב"ע החלה על המושב מאפשרת זכויות בניה מעבר להיקף הבניה הבסיסי ניתן לרכוש זכויות אלה בכפוף לתשלום דמי חכירה בהיקף 91% על התוספת (עד 375 מ"ר בנוי ישלם רק 3.75% משווי הקרקע ועל השטח הנוסף ישלם 91%).

פיצול נחלה (מגרש)

בעל נחלה שהצטרף להסדר, יכול לפצל מגרש אחד למגורים מחלקת המגורים של הנחלה (שיהווה יחידה קניינית ותכנונית עצמאית) ובתנאי שיחידת המגורים של בעל הנחלה תישאר בצמוד לנחלה ותכלול זכויות בנייה של לפחות 160 מ"ר.
שטח המגרש המפוצל וזכויות בניה בהיקף 160 מ"ר יופחתו מזכויות הבניה של חלקת המגורים של הנחלה. בעבור הפיצול ישולם לרמ"י תשלום של 29.25% משוויו של המגרש המפוצל (ביחד עם התשלום ששולם בכניסה להסדר בסך %3.75 משוויו של המגרש, מהווים בסה"כ %33 משווי המגרש). בפיצול מגרש ייתכן שיתווספו תשלומים נוספים, כמו היטל השבחה (על שינוי התב"ע החלה על המגרש וההשבחה בשוויו עם ביצוע הפיצול) ומס רכישה (פיצול המגרש נחשב כרכישת מגרש).

רכישת זכויות הבנייה

במסגרת החלטה 1464 ניתנת לבעל הנחלה האפשרות לרכוש את מלוא זכויותיו בחלקת המגורים, כך שיוכל לנצל את מלוא זכויות הבניה המוקנות על פי התב"ע המאושרת וכן זכויות בנייה עתידיות. כמוכן, רכישת הזכויות תחסוך לו את הצורך בתשלומים בגין פעולות עתידיות שיהיו בחלקת המגורים (פיצול נחלה, תשלום דמי הסכמה על חלקת המגורים במכירת נחלה וכו').
את מלוא הזכויות ניתן לרכוש תמורת דמי רכישה בשיעור %33 משווי חלקת המגורים בנחלה. חוכר שנכנס להסדר ושילם בכניסה להסדר דמי חכירה בשיעור 3.75% משווי חלקת המגורים ישלם 29.25% מהשווי (עבור היקף הבניה הבסיסי – 375 מ"ר) ועוד %33 משווי יתרת זכויות הבניה התקפות על פי תכנית מאושרת והפוטנציאל התכנוני. לשם ההמחשה: אם זכויות הבניה בתב"ע הינן 500 מ"ר, אזי ישלם 29.25% משווי חלקת המגורים על 375 מ"ר ו-%33 מהשווי על 125 מ"ר. חוכר שלא שילם %3.75 משווי חלקת המגורים ישלם דמי חכירה בשיעור 33% משווי חלקת המגורים הכוללת את מלוא הזכויות התקפות ע"פ תב"ע מאושרת והפוטנציאל התכנוני.
בנחלה שהועברו בה בעבר זכויות ושולמו לרמ"י בגינן דמי הסכמה, תינתן הנחה בדמי הרכישה (בכפוף להתניות המפורטות בהחלטה).

הליך הגשת הבקשה

את הבקשה להצטרפות להסדר מגישים למחלקה החקלאית ברמ"י, בצירוף טופס בקשה החתום על ידי בעל הנחלה והאגודה, תשריט עדכני של חלקה א' חתום ע"י מודד, נסח רישום זכויות מלשכת רישום המקרקעין, אישור מורשי חתימה מטעם האגודה והתחייבות האגודה לעמידה במכסת יחידות הדיור בהתאם לתמ"א 35.

תעסוקה לא חקלאית

החלטת רמ"י קובעת כי ניתן להשתמש בחלק מהקרקע בחלקת המגורים למטרות לא חקלאיות, כולל הקמת מבני קיט (צימרים) וזאת בתנאי שקיימת תב"ע המאפשרת הקמת מבנים כאלה או שניתן היתר לשימוש חורג (אישור לשימוש במבנים חקלאיים לפעילות שאינה חקלאית). השטח המותר לבניה לפל"ח לא תעלה על 500 מ"ר. כתנאי לאישור פל"ח ישולמו לרמ"י התשלומים הבאים: אם לא קיימת חובת תשלום היטל השבחה,ישלם בעל הזכויות 91% משווי קרקע לפל"ח. אם קיימת חובת היטל השבחה, ישלם בעל הנחלה 46% משווי קרקע לפל"ח.
כתנאי לאישור פל"ח, תידרש הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים בנחלה (קבלת היתרים והריסת מבנים על פי צורך), וכן תשלום לרמ"י בגין שימושי העבר. החלטה 1458 קובעת כי ניתן יהיה להשכיר את המבנים ובלבד שהפעילות תהיה בעלת זיקה חקלאית.

משה יעקובי, תושב שתולים, הוא הבעלים של "מרחבים – נכסים במושבים", העוסקת בתחום עסקאות מקרקעין במושבים.

לחץ להמשך קריאה
- פרסומת -
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חדשות

תושבים מתלוננים: ריחות חריפים העולים מכיוון מתקן השפכים בתימורים משבשים את שגרת חיינו

לטענת התושבים, הריחות נידפים בעיקר בשעות הערב המאוחרות והופכים את השהייה מחוץ למבנה סגור לבלתי אפשרית. "מתקן שפכים לא אמור לייצר ריחות כאלה", אמר אחד מהם. המשרד להגנת הסביבה בתגובה: "המשרד קורא לתושבים שסובלים מהמטרדים לדווח למוקד הסביבה בזמן אמת על-מנת לאתר את מקור הריח"

פורסם

בתאריך

על ידי

ריחות לא נעימים המשפיעים על שגרת חייהם של תושבי קריית מלאכי והמועצות האזוריות הגובלות עימה היו במהלך השנים דבר שבשגרה.
בין אם מדובר ברפתות המושבים השונים, בין אם במפעלים השוכנים באזורי התעשייה הסמוכים או בין אם בביובים והמזבלות בסביבה- סבלו תושבי העיר והאזור כולו מריחות כאלה ואחרים, אולם "התרגלו" לחיות עמם ועברו על כך לסדר היום.

אלא שכעת, ומפניות רבות של תושבים ובעלי עסקים למערכת "המקור", עולה כי ריחות חריפים הנידפים מכיוונו של מתקן השפכים בסמוך לאזור התעשייה תימורים הופכים את חייהם של תושבי קריית מלאכי וסביבתה הקרובה לבלתי נסבלים. לטענתו של אחד מתושבי העיר, הריחות מתגברים בעיקר בשעות הערב המאוחרות- במה שלטענתו מדליק נורה אדומה באשר למקורם, "בחודשים האחרונים הריחות העולים מכיוון מתקן הפשכים הפכו את חיינו לבלתי אפשריים", אמר תושב המתגורר בקריית מלאכי בסמוך לתחנת הדלק "פז", שהוסיף: "הריחות מתגברים בעיקר בשעות הערב המאוחרות, במה שמגביר את התחושה שנעשים לכאורה מעשים שאינם תואמים את נהלי המשרדים הממשלתיים. מתקן שפכים לא אמור לייצר ריחות כאלה", הסביר.

תושב אחר, המתגורר באחד ממושבי המועצה האזורית באר טוביה הסמוכים למתקן השפכים, סיפר כי מדובר בריחות חריפים במיוחד הנידפים בשניים-שלושה ימים במהלך השבוע, ואשר גורמים לתושבי היישוב והסביבה להישאר בבתיהם, "לפעמים אי אפשר לעמוד מחוץ למבנה סגור ברדיוס של מספר קילומטרים בעקבות הריחות הנוראיים. מדובר במכה של ממש שמישהו חייב לבדוק את מקורה ולשים לה סוף", אמר.

כידוע, מתקן הטיפול בשפכים האזורי הממוקם בסמוך לאזור התעשייה תימורים (מול צומת קסטינה) משרת את שפכי קרית מלאכי והאזור המזרחי של המועצה אזורית באר טוביה.

בדו"ח של תאגיד המים ת.מ.ר מדצמבר 2016 נכתב כי "המתקן סובל מזה מספר שנים מחריגות באיכות השפכים הנכנסים. לאורך כל חודשי השנה מוזרמים אליו שפכים חריגים בעומסים ביולוגיים וכימיים גבוהים- למרות התראות חוזרות בכל חודש ללא שום בקרה על איכות השפכים. שפכים אילו פוגעים בתהליך הביולוגי וגורמים לחריגות באיכות הקולחין: שפכי רפתות ממשיכים להגיע מקווי באר טוביה, שפכי משחטות ממשיכים להגיע מקווי באר טוביה עמוסים במלחים, דם ושומנים. חלקי עופות הגיעו במהלך מרבית השנה רק בחודש דצמבר הופסקה הזרמתם, אך עדיין מגיעים מדי מספר ימים. המתקן מתאפיין בהזרמות יומיות חריגות מדי פעם של שפכים גולמיים עם ריכוזי עומס אורגני גבוהים מאוד, וזאת ככל הנראה ממקורות הזיהום המתוארים לעיל".

עם זאת, לא ברור האם החריגות המתוארות הם מקור הריחות החריפים העולים מכיוונו של המתקן. "אותנו לא מעניין מה מקור הריח ומה עושים שם. אנחנו רוצים ששגרת החיים שלנו תחזור לקדמותה ושנוכל לצאת מהבית גם בשעות הערב המאוחרות בלי לשים את החולצה על הפנים. האם זו בקשה מוגזמת מידי?", סיכם תושב העיר.

מהמועצה האזורית באר טוביה נמסר בתגובה כי "שאלות בעניין זה יש להפנות לתאגיד ת.מ.ר".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "לאחרונה התקבלו במשרד להגנת הסביבה תלונות ציבור בנושא מטרדי ריח ביוב בקרית מלאכי, שמצויות כעת בהליך בדיקה ובירור על-ידי אנשי המקצוע. המשרד קורא לתושבים שסובלים מהמטרדים לדווח למוקד הסביבה בזמן אמת על-מנת לאתר את מקור הריח של המשרד להגנת הסביבה ב-6911* לצורך בדיקת התלונות, וימשיך לעקוב אחר הנושא".
מתאגיד המים ת.מ.ר לא התקבלה תגובה עד פרסום הכתבה.

לחץ להמשך קריאה

בחירות 2018

מלכה הודיע כי יתמודד – התושבים הגיבו בזעם

ראש העיר לשעבר הכריז אתמול כי יתמודד על האפשרות לשוב לתפקיד ממנו הודח לאחר הרשעתו בפלילים, וקיבל מבול של תגובות שליליות בפייסבוק. גורם במחנהו: "נבהלנו מכמות המגיבים נגדו, היינו בטוחים שההתמודדות שלו תתקבל אחרת". מלכה עצמו אמר: "בטוח שנצליח להוביל את העיר לעתיד טוב"

פורסם

בתאריך

על ידי

שש שנים אחרי שהודח מתפקידו לאחר שהודה והורשע בעבירות של הטרדה מינית, הפרת אמונים ועבירות על חוק התכנון והבנייה, הודיע אתמול (חמישי) ראש העיר לשעבר מוטי מלכה על חזרתו לזירה הפוליטית. בהודעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק של עיתון "מה נשמע" הודיע מלכה כי יתמודד על ראשות העיר בבחירות בעוד ארבעה חודשים. "החלטתי להעדיף את טובת קרית מלאכי על פני טובתי האישית", אמר מלכה. הפוסט עם ההודעה בפייסבוק זכה למבול של תגובות זועמות של תושבים המתנגדים לחזרתו של ראש העיר לשעבר לחיים הפוליטיים, לאור הרשעתו בפלילים ומעשיו בתקופת כהונתו.
בהודעה שפרסם מלכה הוא כתב: "בחודשים האחרונים זכיתי לפניות רבות מתושבים בעיר ומצד אנשי ציבור מכל המגזרים המביעים בי את תמיכתם וקוראים לי להתמודד לראשות העיר בבחירות שיתקיימו בע"ה בסוף חודש אוקטובר. אני בטוח שיחד אתכם ובשילוב חברים נוספים המאמינים בדרך נצליח להוביל את העיר שלנו אל עתיד טוב יותר. קרית מלאכי זקוקה בימים אלה יותר מתמיד למנהיגות מובילה, יוזמת ופורצת דרך. ניסיון העבר מלמד שיש בכוחי להפוך את היישוב בו אנו חיים למקום טוב יותר. אני קורא לכם להצטרף אליי תוך הבטחה לעשות לילות כימים למען עתידנו ועתיד ילדינו".
התגובות לא איחרו לבוא, ובעוד את התגובות החיוביות לחזרתו של מלכה אפשר היה לספור על כף יד אחת, עשרות תושבים שפכו אש וגופרית על הודעתו. "אדם שידיו מוכתמות בהטרדת נשים, אסור לו לשרת במשרה כזו! פשוט אסור!", כתבה תושבת אחת והוסיפה: "תתבייש". תושב אחר כתב "בושה וחרפה", ותושב נוסף היה ציורי וכתב: "אם הוא יקבל יותר משלושה קולות צריך לצבוע את הקריה בכחול ולזרוק אותה לים". תגובות שליליות נוספות שהופיעו בפוסט נמחקו.
מירי פורסט, אחת המתלוננת שמלכה הודה כי ביצע בה עבירות מין ואף שילם לה פיצויים במסגרת הסדר הטיעון, כתבה בדף הפייסבוק הפרטי שלה כי היא "הוכתה בתדהמה" כששמעה על כוונתו של מלכה לחזור אל "זירת הפשע", כדבריה, והוסיפה: "אם השפל, הסוטה המנוול לא יסיר את מועמדותו שהגיש לראשות העיר, (אני, ה"ה) מקווה שתושבי קרית מלאכי יעשו הכל כדי שהוא לא יכנס שוב לבית בו העיז לבצע בכוח השררה את מעשיו הנבזים".
פעיל במחנהו של מלכה – שמקווה לקבל את תמיכתם של הקהילה האתיופית – אמר כי במחנה הופתעו מעוצמת ההתנגדות שהופיעה בפייסבוק. "צפינו את זה שיהיה גל של דיבורים בנושא הזה, אבל לא חשבנו שזה יהיה בהיקף כזה. שמונים אחוז מהתגובות היו שליליות וגם המגיבים בעד היו בעלי אינטרס כזה או אחר. כמעט לא היו אנשים מן השורה, עמך, שהגיבו בעד. רגע של הכרזה אמור להיות משהו חגיגי, וכאן זה לא היה המצב לצערי. אבל אני מאמין שזה עוד יתהפך והציבור יבין שמוטי צריך לחזור לראשות".
לחץ להמשך קריאה

חדשות

הקרב על החנייה

גבריאל אדינייב, תושב העיר בעל 105 אחוזי נכות, פנה לעירייה בבקשה לקבל חניית נכים מסומנת סמוך למקום מגוריו- אולם סורב בטענה שבחצר ביתו ישנה חניה מאושרת בטאבו: "אין לי שום חניה בחצר הבית. אני לא יודע מאיפה הביאו את זה", אמר אדינייב. העירייה בתגובה: "על פי המסמכים שהגיש התושב הוא אינו זכאי על פי חוק לחניית נכה. קיימת זכות ערעור"

פורסם

בתאריך

על ידי

ועדות שונות של הביטוח הלאומי קבעו והכריעו כי גבריאל אדינייב, תושב קריית מלאכי המתגורר בשכונת חב"ד בעיר, הוא נכה 105 אחוזים. אם כך, מדוע עיריית קריית מלאכי ממאנת מלהעניק לו את מקום החנייה לנכה כמתבקש על פי החוק? אם תשאלו אותו, כנראה שמדובר בזלזול של ממש.

נכותו של אדינייב מתאפיינת בעיקר בפלג גופו העליון, מה שמקשה על הליכתו וניידותו. לדבריו, הוא פנה לפני מספר חודשים אל העירייה בבקשה לקבל את חניית הנכה המגיעה לו על פי חוק בסמוך לביתו- אולם שם, כך לטענתו, החל שלב ההתחמקויות: "פניתי בתחילה לראש העיר אליהו זוהר, שהבטיח לי שיטפל בזה תוך ימים ספורים ושבעירייה ידאגו לחניית נכים עד 200 מטר מהבית, כפי שכתוב בחוק. לצערי זה לא קרה", סיפר אדינייב בשיחה עם "המקור" השבוע, והוסיף: "מאז אותה הבטחה לא קרה שום דבר. עד היום אני מחכה לחניה".

אלא שאדינייב לא התייאש, וחזר ללשכתו של ראש העירייה בשנית- שם קיבל לטענתו תשובה שונה לחלוטין, "אמרו לי שאין אפשרות לתחום חניה בסמוך לבית מכיוון שיש דיירים מסביב שדורשים חניות גם הם", אמר אדינייב, שציין כי זוהר הבטיח לו שוב באותו מעמד שידאג לטפל בבקשתו לחנייה.

"עבר מאז הרבה מאוד זמן. אותי לא מעניין מה קורה עם הדיירים האחרים. אני נכה לא מרצון. אם בביטוח הלאומי קבעו שאני נכה ושמגיעה לי חניה מדוע בעירייה ממשיכים לטרטר אותי? יש לי את כל המסמכים כך שאני לא מבין למה בעיריית קריית מלאכי מחליטים להתעלם מהבקשה הכל כך בסיסית שלי", תהה אדינייב, שציין כי בעיית החנייה הופכת עבורו חמורה שבעתיים בשל היותו מתגורר בסמוך למתחם האירועים חמ"ה שבשכונת חב"ד בעיר, "בימים בהם יש אירועים אני נאלץ לחנות בכניסה לשכונה וללכת את כל הדרך הביתה ברגל, משימה שעבורי היא כמעט בלתי אפשרית", הוסיף אדינייב בכאב.

אלא שעל העירייה בקשתו של אדינייב לא עשתה רושם, ובחודש נובמבר האחרון היא שלחה אליו מכתב רשמי שמבשר לו כי הוא לא זכאי לקבל חניה בסמוך לביתו: "הבקשה שהגשת נבדקה והוחלט שאינה עומדת בקריטריונים כפי שהעירייה פרסמה. לצערנו בקשתך נדחית כיוון שיש לך חניה מאושרת בחצר הבית ומאושרת על ידי הטאבו", נכתב שם. אדינייב לעומת זאת, לא מבין על איזה חניה העירייה מדברת: "אין לי שום חניה בחצר הבית. אני לא יודע מאיפה הביאו את זה".

גם ילדיו של אדינייב, שמלווים את אביהם בניסיונותיו לקבל את חניית הנכה לה הוא זכאי לטענתו על פי חוק, מספרים על יחס מזלזל מצידה של העירייה. בתו, אנג'לינה, מספרת כי אחד מאנשי העירייה אף הגדיל לעשות והטיח בפני אביה כי לא משנה מה יקרה- הוא ידאג אישית שאביה לא יקבל את חניית הנכה. "אני לא אחשוף את שמו כדי לא להביך אותו, אבל מסתבר שחלק מהאנשים החליטו משום מה להפוך את הטיפול בנו לאישי", אמרה השבוע אדינייב, שהוסיפה: "ניסינו לפנות בדרכים נעימות וכרגע לא קורה עם זה שום דבר. במידה ובעירייה יחליטו להמשיך בגישה הזו נשקול את המשך צעדינו, לרבות פניה דרך בית משפט. אם בעירייה לא יתפכחו וידאגו להקצות לאבא שלי חניה כפי שמגיע לו בחוק אני מניחה שנפנה לערכאות משפטיות", סיכמה.

מעיריית קרית מלאכי נמסר בתגובה: "על פי המסמכים שהגיש התושב, הוא אינו זכאי על פי החוק לחניית נכה. קיימת זכות ערעור ובאם יוגשו המסמכים הרלוונטיים, יתקיים דיון נוסף".

לחץ להמשך קריאה