צור עימנו קשר

חדשות

מבקר בחריפות: מבקר המדינה נגד המועצה האזורית באר טוביה

העסקת יועצים למשך פרקי זמן ארוכים, ללא הסכמים בכתב וללא הזמנות עבודה. אי קיום מכרזים שכירת שירותים על
סמך היכרות אישית. איוש תפקיד סטטוטורי ביועץ חיצוני ותשלום של כמעט 30 אלף שקל בחודש ל"שירותי תקשורת"
במשך שלוש שנים ברציפות. המועצה האזורית באר טוביה מאוד לא תאהב לשמוע מה יש למבקר המדינה להגיד עליה

פורסם

בתאריך

דוח נוקב של מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, שפורסם ביום רביעי השבוע, מפנה ביקורת חריפה וחמורה על התנהלותה של המועצה האזורית באר טוביה בשורה ארוכה של נושאים, שעיקרם אופן ההתקשרות של המועצה עם יועצים חיצוניים לאורך השנים האחרונות. בין היתר, קובע הדוח כי המועצה האזורית פעלה בניגוד גמור לדין בשורה ארוכה של מקרים, ומציין כי בהתקשרויות שנבדקו נמצאו מקרים של שכירת שירותים בלא אסמכתות מתאימות, ללא חוזה בכתב, לתקופות ממושכות במיוחד והעובדה הכי מטרידה – ללא מכרז או הליך תחרותי (הצעות מחיר) אחר.

מידי שנה מפרסם משרד מבקר המדינה, במסגרת תפקידיו, דוח ביקורת על השלטון המקומי. במהלך השנה החולפת החליט הצוות המקצועי במשרד לפעול לקיומה של ביקורת גם ביחס להתנהלותה של המועצה האזורית באר טוביה, כאשר בחודשים האחרונים פעלו צוותי הביקורת מול המועצה ומול גופים אחרים הפועלים עימה, על מנת לאתר ליקויים ומחדלים בהתנהלותה. הנושא שנבחר לביקורת השנה על ידי אנשי משרד מבקר המדינה הוא העסקת יועצים חיצוניים ברשות. יחד עם המועצה האזורית באר טוביה נבדקו עוד מספר רשויות מקומיות, כאשר ממצאי הבדיקות פורסמו, כאמור, במהלך השבוע החולף.

יועצים חיצוניים הם יועצים שמעסיקה המועצה במסגרת תשלום ריטיינר חודשי או שנתי, אך הם אינם עובדיה ולא מתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד. על פי דוח המבקר, בתחום שכירת היועצים במועצה התגלו כשלים חמורים, שבחלק מהמקרים מהווים עבירה על החוק ופעילות בניגוד לכללי המנהל התקין ולסדרים שנקבעו, בין אם על ידי משרד הפנים ובין אם בחקיקה.

על פי ממצאי הדוח, המועצה שכרה לא פחות מ-251 יועצים חיצוניים במסגרת הגופים השונים הפועלים תחתיה, למשל החברה הכלכלית ועמותת התרבות והספורט במועצה, בעלות שנתית של 14.7 מיליון שקלים. בתחילה דיווחה המועצה למשרד מבקר המדינה כי היא מעסיקה 20 יועצים בלבד, אולם לאחר שאנשי המבקר בחנו את הדברים אל מול הדיווח שהועבר למשרד הפנים, מסרה המועצה כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב בהקלדת המספרים בעת העברת המידע למשרד המבקר.

בתום ביקורתו, קבע משרד המבקר כי למועצה "אין מנגנון המסדיר את הליך ההתקשרות עם יועצים חיצוניים", וכי "מנהלי האגפים המבקשים להתקשר עם יועץ חיצוני הם אלה הבוחרים את היועץ שעמו תתקשר הרשות המקומית ללא תבחינים ואמות מידה ברורים". יתר על כן, בדוח ממשיך וקובע מבקר המדינה כי ההתקשרויות שנעשו בין המועצה לבין יועצים שונים, נעשו "לאור היכרות קודמת בין היועץ לבין הגורם במועצה המזמין את עבודת הייעוץ, ללא בחינה של חלופות נוספות בהתאם לאמות מידה שנקבעו מראש". משמעות הדבר כי הבחירה ביועצים במקרים שנבדקו נעשית ללא מכרז וללא הליך תחרותי כלשהו. המבקר מותח ביקורת חריפה על הליך זה, וכותב כי על המועצה "להסדיר את הליך ההתקשרות עם יועצים חיצוניים באופן המבטיח ניהול תקין, שוויוני והוגן של התקשרות עם נותני שירותים". עוד כותב המבקר כי המועצה לא הסדירה את הליך ההתקשרות עם היועצים החיצוניים "כך שהתקשרותן תיעשה, ככל האפשר, בשקיפות מתוך שוויון הזדמנויות ועל פי כללי המינהל התקין".

בדוח צויין כי רק ב-15% מהמקרים בהם שוכרת המועצה שירותים מיועצים חיצוניים נעשה מכרז או הליך תחרותי כלשהו. בתגובה לחלק מהמקרים שאותרו, מסרה המועצה כי בחלק מהמקרים המדובר העניקה לחוק פרשנות משפטית שקבעה כי היא פטורה ממכרז, ואולם כבר בראשית דבריו בדוח מציין המבקר את פסיקת בית המשפט העליון, שקבעה כי יש לנהוג בצמצום בכל הנוגע לסעיפי החוק המתירים פטור ממכרז, ולהשתמש בסעיפים אלו רק במקרים חריגים. "משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית באר טוביה כי התקשרות ללא הליך תחרותי מנוגדת לכללי המינהל התקין ופוגעת בעקרון השוויון, וכי עליה להקפיד לקיים מכרז או הליך תחרותי אחר בכל מקרה שבו מחייב זאת ההיקף הכספי של ההתקשרות", כך המבקר בדוח שפורסם.

 

יש או אין ניגוד עניינים?

עוד נושא שנבדק בדוח מבקר המדינה הוא חתימתם של היועצים החיצוניים על שאלון ניגוד עניינים, שמטרתו לאפשר את פעילותם השוטפת והתקינה ולהבטיח שבעת שיספקו שירותים מקצועיים למועצה לא יהיו מצויים בניגוד עניינים האסור על פי חוק. "עד מועד הביקורת, במאי 2015, לא דרשה המועצה האזורית באר טוביה מהיועצים שעמם התקשרה למלא את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים", כתב המבקר. "בעקבות הביקורת החלה המועצה האזורית לדרוש מהיועצים בהתקשרויותיה החדשות למלא את השאלון בעת ההתקשרות עמם, אך לא עיגנה זאת בנוהל". עוד הוסיף המבקר וכתב על המועצה האזורית באר טוביה כי "במשך תקופה ממושכת לא פעלה להסדיר את סוגיית החשש לניגוד העניינים בהעסקת יועצים חיצוניים, גם אחרי שפרסם משרד הפנים הנחיות בעניין זה השתהתה כארבע שנים ביישומן. על הרשויות המקומיות להבטיח כי יועצים שעמם הן מתקשרות ימלאו את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים בטרם ההתקשרות".

עוד אחד מממצאי הדוח קובעים כי בשני מקרים לפחות שילמה המועצה האזורית ליועצים חיצוניים בטרם נחתמה עימם הזמנת עבודה ומבלי שכלל היה עימם הסכם בכתב. "משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית באר טוביה על החומרה בכך שאישרו תשלום, ללא הסכם או הזמנת עבודה בכתב, ללא הרשאה ובניגוד לדין. מצב זה עלול לעמוד בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב", כך המבקר. עוד נמצא בביקורת כי בארבעה מקרים המועצה העסיקה יועצים לפרקי זמן ממושכים, לעיתים בלי לציין מה פרקי הזמן בו יהיה ההסכם בתוקף ומבלי לרכוש פוליסת ביטוח מקצועית שתגן על המועצה מפני נזקים אפשריים שייתבעו ממנה כתוצאה מעבודת היועץ. לדברי המבקר, "המועצה האזורית באר טוביה העסיקו יועצים במשך תקופות ארוכות של עד 16 שנה בסכומי התקשרות מצטברים ניכרים של מיליוני ש"ח בלי שבחנו את המשך ההתקשרות עמם מפעם לפעם, ובלי שאפשרו ליועצים אחרים להגיש את מועמדותם".

 

כמה עולה דובר?

אחד המקרים הבולטים ביותר שנבדק בדוח המבקר הוא זה הנוגע להתקשרות בין המועצה האזורית לבין משרד המספק לה ייעוץ אסטרטגיה תקשורתית. על פי הדוח, במאי 2011 נשכר המשרד לראשונה לפרק זמן של שישה חודשים, ללא מכרז, אשר לאחריהם המשיך המשרד לספק למועצה שירותים מבלי שכלל קיים הסכם כלשהו ביניהם. המבקר כותב בדוח כי המשרד הועסק במועצה למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום מועד ההסכם המקורי, ובו שילמה לו המועצה סכום של לא פחות ממיליון שקלים, ממועצה של כ-330 אלף שקלים בשנה, שהם 28 אלף שקלים מידי חודש בחודשו. ההסכם הראשוני בין הצדדים קבע כי המשרד יעמיד לרשות המועצה דובר מקצועי מטעמו. בנוסף לסכום ששולם למשרד שסיפק שירותים למועצה, נדרשה המועצה לספק לדובר מטעמו אמצעים על חשבונה, ביניהם מכשיר טלפון סלולרי, מנוי לשני עיתונים, עמדת עבודה ושירותי משרד.

המבקר מתח ביקורת על העדרו של הסכם בין הצדדים, וגם על העדרו של קיום הליך תחרותי שיאפשר לגופים אחרים להתמודד על האפשרות לספק את השירותים המדוברים. "משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית באר טוביה על שהעסיקה את חברת התקשורת ושילמה לה סכומים ניכרים, ללא הסכם תקף בניגוד לסדרי מינהל תקינים". בתגובה לביקורת טענה המועצה בפני אנשי המבקר כי "לדעתה התקשרות לקבלת שירותי יעוץ אסטרטגי ותקשורתי פטורה ממכרז בשל מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים. חברת התקשורת מספקת ייעוץ תקשורתי שוטף והפקת עיתון המועצה", כלשון תגובתה כפי שבאה לידי ביטוי בדוח.

 

חתימה בדיעבד

עוד מקרה שנבחן בדוח המבקר נוגע לשכירת שירותיו של קצין בטיחות בדרכים לספק שירותים למועצה. על פי הדוח, הנחיות משרד הפנים ותקנות התעבורה קובעות כי משרת קצין בטיחות בתעבורה ברשות המקומית היא משרת חובה סטטוטורית המחייבת העסקה ישירה על ידי הרשות המקומית. במסגרת זאת, ביולי 2011 פרסמה המועצה האזורית באר טוביה מכרז לתפקיד "קצין בטיחות בתעבורה ומרכז מטה הבטיחות של המועצה ומוסדותיה". למכרז ניגשו שני מתמודדים. אחד מהם שימש במשך למעלה מ-17 שנים קודם לכן, עד מאי 2011, עובד מועצה בתפקיד קצין בטיחות בכיר במחלקת תחבורה. ועדת המכרזים של המועצה בחרה בו כזוכה במכרז, בין היתר, בשל יתרון בסעיפי איכות, אמינות וניסיון עבר עם המועצה. המבקר מותח ביקורת חריפה על הליך זה, וכותב כי הוא "מעיר למועצה האזורית באר טוביה על החומרה בכך שהעסיקה יועץ חיצוני בתפקיד שמעצם טיבו אמור להיות מאויש על ידי עובד המועצה, ואיישה את התפקיד על ידי מי שקודם לכן מילא תפקיד זה כעובד מועצה מן המניין. בכך עקפה הלכה למעשה המועצה את הנחיות משרד הפנים ואת כללי העסקת עובדים ברשויות המקומיות".

בהמשך מוסיף ומותח המבקר ביקורת על המועצה והתנהלותה בהקשר שנבדק, וכותב ביחס אליה ולרשות נוספת שנבדקה כי היא התקשרה "עם יועצים על סמך הזמנות עבודה, אך בלי שחתמו עמם על חוזה בכתב שיעגן את פרטי ההתקשרות המהותיים, בניגוד לכללי המינהל התקין ובאופן העלול לפגוע בזכויות הרשות המקומית". עוד הוסיף המבקר וכתב כי "המועצה האזורית באר טוביה חתמו על חלק מהסכמי התקשרות עם יועצים בדיעבד אחרי שכבר החלו לקבל מהם שירותים. כמו כן התקשרו הרשויות הללו עם יועצים בהסכמים שלא כללו פרטים מהותיים הנוגעים למהות הייעוץ הניתן ולתנאי ההתקשרות".

מהיועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה נמסר בתגובה: ע"פ ממצאי הדו"ח, המועצה האזורית באר טוביה פעלה על פי החוק והמקובל. הדו"ח קיבל את טענת המועצה לפיה שורש הבעיה טמון במחדלו החמור של משרד הפנים, בקביעת הנחיות ברורות ואחידות לכלל הרשויות המקומיות לגבי התקשרויות עם יועצים חיצוניים. המועצה נהגה לחומרה ולמרות שמשרד הפנים טרם פרסם נוהל בעניין לכלל הרשויות, יישמה כבר בתהליך הבדיקה את הנחיות הביקורת".

לחץ להמשך קריאה
לחץ להוספת תגובה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.