צור עימנו קשר
https://hkm.co.il/wp-content/uploads/2018/06/Untitled-2.jpg

חדשות

בעקבות פניית "המקור": משרד הפנים בודק האם כהונתו של הדר מיימון כיועץ המשפטי נעשית בהתאם לכללי החוק

צרות באות בצרורות: חוזר מנכ"ל משרד הפנים קובע כי רשות מקומית רשאית לשכור את שירותיו של יועץ משפטי מבלי שיהיה עובד המועצה במשך שש שנים לכל היותר. מיימון מכהן בתפקידו כבר יותר מ-11 שנים. לאחר פניית העיתון הודיע משרד הפנים כי יבחן את הסוגיה. לפני כחודש שלח המשרד מכתב למועצה "המנחה לפעול על פי חוזר המנכ"ל בנושא מינוי יועץ משפטי". מיימון: כהונתי חוקית

פורסם

בתאריך

האם עו"ד הדר מיימון, המשמש כיועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה מזה למעלה מעשור, יאלץ בקרוב לסיים את תפקידו? נראה כי תשובה לשאלה הזו נקבל כנראה כבר בשבועות הקרובים, לאחר שבדיקה שעורך בימים אלו משרד הפנים בנושא חוקיות כהונתו של יועצה המשפטי של באר טוביה תסתיים והמשרד יסיק את מסקנותיו.

על פי פקודת העיריות, המהווה את אוגדן החוקים שלפיהם פועלות הרשויות המקומיות, רשאית כל רשות מקומית להחליט האם ברצונה למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות, קרי עובד שכיר, או שמא לשכור את שירותיו של יועץ משפטי חיצוני שיעניק שירותים לרשות המקומית, אולם לא יהיה עובד מן המניין של הרשות. במקרה שכזה, הרי שמדובר בעו"ד עצמאי, שבחוזה שנעשה בינו לבין הרשות המקומית נקבע סכום חודשי שישולם לו תמורת חשבונית מס כדין. יתרונו של בחירת הרשות המקומית בהליך זה הוא כי אין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הרשות לבין העו"ד המשמש כיועץ המשפטי שלה. ואולם, בנהליו הבהיר משרד הפנים לרשויות, לא פעם, כי במקרים בהם היקפי העבודה הנדרשים מהיועץ המשפטי הינם בהיקף משמעותי – יש להעדיף להעסיקו כעובד הרשות, בייחוד אם שכירתו כספק שירותים חיצוניים עשויה להביא להוצאות מוגברות על הרשות לעומת מקרה בו יישכר היועץ באופן חיצוני.

במקרנו אנו, הרי שעו"ד מיימון משמש כיועץ המשפטי החיצוני של המועצה האזורית באר טוביה מזה פרק זמן של למעלה מעשור שנים, כאשר כל העת הוא עושה זאת כיועץ משפטי חיצוני שאינו עובד הרשות. בין מיימון לבין המועצה ישנו הסכם התקשרות בו מתחייב מחד מיימון לספר שירותים משפטיים שונים למועצה, ואילו מאידך משלמת לו המועצה סכומי כסף קבועים בגין שירותיו.

לפני מספר שבועות העלתה בדיקה שערך "המקור" ביחס לנוהלי משרד הפנים ביחס למינוי יועצים משפטיים חיצוניים לרשויות מקומיות כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים – מסמך נהלים משפטי-פרשני שעל פי הנחיותיו, בין היתר, נדרשות הרשויות לפעול – קובע כי "העסקתו של יועץ משפטי (חיצוני) תהיה, ככלל, לתקופה של ארבע שנים מיום המינוי". חוזר מנכ"ל זה פורסם במרץ 2009, כאשר באותה העת כבר היה מיימון בתפקיד יועצה המשפטי של באר טוביה מזה מספר שנים. על פי חוזר המנכ"ל, "הסכם העסקתו של היועץ המשפטי יהיה בתחילה לתקופה של שנה, ולאחר מכן ליתרת התקופה שלא תעלה על שלוש שנים". עוד נכתב בחוזר כי "יועץ משפטי שהשלים את מלוא תקופת העסקתו לא ימונה בשנית ליועץ משפטי של אותה רשות מקומית, אלא לאחר חלוף שנתיים מסיום העסקתו". כשנה לאחר כניסתו לתוקף הוקפא החוזר למשך מספר חודשים. בעת פרסומו הגדיר החוזר תקופות ביניים נדרשות לסיום העסקת יועץ משפטי של הרשות שכבר נשכר לתפקיד טרם פרסומו של הנוהל המדובר.

שאלת תקפות הנוהל

אלמלא היה נוהל זה מוקפא לבסוף על ידי המשרד לפרק זמן של שלושה חודשים, הרי שמשמעות כניסתו לתוקף בזמן אמת אמורה להיות ברורה: מיום פרסומו של חוזר מנכ"ל זה בשנת 2009, יכול היה מיימון לכהן בתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה האזורית באר טוביה עד לשנת 2013. שכן, חוזר המנכ"ל הגדיר תקופה מרבית של ארבע שנים בהן יוכל יועץ משפטי חיצוני להיות מועסק ברשות מקומית, וקבע כי לאחר תקופה זו – לא תוכל המועצה להאריך את כהונתו. בהתחשב בכך שכהונתו של עו"ד מיימון החלה זמן רב לפני שנת 2009, עת פורסם חוזר המנכ"ל הראשון, הרי שעל פי נוהלי משרד הפנים היה עליו לעזוב את תפקידו כבר לפני כשנתיים, והמועצה לא הייתה רשאית להאריך את כהונתו.

למרות דברים אלו, הרי שבישיבתה הראשונה של מליאת המועצה בקדנציה הנוכחית, בינואר 2014, אישרו חברי המועצה את הארכת כהונתו של עו"ד מיימון כיועץ המשפטי החיצוני של המועצה עד לסיום הקדנציה הנוכחית. קרי, למשך תקופת זמן של כארבע שנים וחצי נוספות. בכך, צפוי מיימון להשלים עם תום הקדנציה בשנת 2018 כהונה בת כ-15 שנים כיועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה.

בחודש פברואר 2014 נרשמה תפנית מפתיעה. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל נוסף, שהחליף את נהלי החוזר שפורסמו ב-2009 והוקפאו באופן זמני. בחוזר החדש נקבע כי כהונתו של יועץ משפטי חיצוני שנשכר על ידי רשות מקומית תהיה לתקופה בת שש שנים לכל היותר, ללא אפשרות הארכה נוספת מעבר לפרק זמן זה. בתגובה לכתבה זו טען עו"ד מיימון כי הנוהל המחייב את תקופת כהונתו הוא זה שפרסם מנכ"ל משרד הפנים בשנת 2014, ואולם מבדיקת "המקור" עולה כי על פי החוזר המדובר, שפורסם לפני כשנה וחצי, רשות מקומית אשר החלה בהתקשרות עם יועץ משפטי חיצוני לפני או אחרי פרסום חוזר המנכ"ל בשנת 2009 – הייתה מחוייבת לפעול לסיום העסקתו של היועץ בתוך כשנה אחת מפרסום הנוהל החדש, כלומר עד לתאריך 25 בפברואר 2015. לאור העובדה שמיימון משמש כיועץ המשפטי של המועצה, כאמור, עוד שנים ארוכות לפני שנת 2009, הרי שהתנאים הנדרשים לשם הפסקת כהונתו בתוך שנה מיום פרסום חוזר המנכ"ל המעודכן, קיימים לכאורה בענייננו, ואולם בכל זאת כהונתו של מיימון נמשכה ועודה נמשכת גם מעבר לתאריך זה.

בעקבות פרטים וממצאים אלו, פנה "המקור" למשרד הפנים וביקש את התייחסותו לסוגיה. "חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014 מנחה את הרשויות המקומיות לפעול לפי נוהל מינוי יועץ משפטי קבוע לרשויות", נאמר בתגובת המשרד. "משרד הפנים יפנה למועצה ויבדוק האם המינוי נעשה בהתאם להוראות אלה ובמידת הצורך ינחה את המועצה לפעול בהתאם". תגובה זו של משרד הפנים התקבלה זמן קצר לאחר הגשת השאילתה מצד "המקור", בסוף חודש אוגוסט השנה. בשבוע שעבר פנינו בשנית למשרד הפנים וביקשנו לדעת מה הממצאים שעלו כתוצאה מבדיקת המשרד. בתגובה, הודיעו במשרד כי "בתאריך 24.9.15 יצא מכתב למועצה המנחה לפעול על פי חוזר המנכ"ל בנושא מינוי יועץ משפטי". תגובת המשרד ביחס לתוכנו המלא או החלקי של המכתב שנשלח לא התקבלה עד שעת סגירת הגיליון, כאשר התפתחויות נוספות בפרשה החדשה שוודאי תסעיר שוב את המועצה – עוד צפויות בקרוב. פרשה זו באה בעיצומה של הסערה שכבר מתחוללת בשבועות האחרונים במועצה, וזאת במסגרת חקירת היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, שחוקרת בימים אלו חשדות להנפקת היתר בנייה בלתי חוקי על ידי הוועדה לתכנון ובנייה של המועצה.

עו"ד הדר מיימון מסר בתגובה: "ביום 16/1/14 אישרה מליאת המועצה האזורית באר טוביה, בישיבתה הראשונה ובנוכחות הממונה על המחוז מר אבי הלר, את המשך העסקתי כיועצה המשפטי עד סוף הקדנציה שלה כמועצה. ביום 25/2/14 פורסם חוזר מנכ"ל 2/2014 בו נקצבה כהונת יועץ משפטי חיצוני לשש שנים. בהתאם לסע' 19.1 לנוהל זה 'תחילת תוקפו של נוהל זה מיום פרסומו'. בשים לב לאמור וליתר הוראות המעבר של הנוהל ואשר כקבוע בו אין בהם כדי לפגוע בהתקשרות הקיימת".

לחץ להמשך קריאה
- פרסומת -
2 תגובות

2 Comments

 1. אחת שיודעת את האמת...

  02/11/2015 ב 13:44

  לא היה ולא נברא!
  אילו גיבובי שטויות! כתיבה מגמתית מר עמר!
  הממצאים בפועל הראו כי לא היה רבב של פגם במינוי!
  הכל כשר ורק מחפשים לעשות קצת כותרות צהובות
  עם תמונה של ראש המועצה האזורית שלנו..

  • אחת שיודעת את האמת...

   02/11/2015 ב 13:45

   מקווה שתאשרו את תגובתי ותתיחסו אליה בצורה ראויה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חדשות

הקרב על החנייה

גבריאל אדינייב, תושב העיר בעל 105 אחוזי נכות, פנה לעירייה בבקשה לקבל חניית נכים מסומנת סמוך למקום מגוריו- אולם סורב בטענה שבחצר ביתו ישנה חניה מאושרת בטאבו: "אין לי שום חניה בחצר הבית. אני לא יודע מאיפה הביאו את זה", אמר אדינייב. העירייה בתגובה: "על פי המסמכים שהגיש התושב הוא אינו זכאי על פי חוק לחניית נכה. קיימת זכות ערעור"

פורסם

בתאריך

על ידי

ועדות שונות של הביטוח הלאומי קבעו והכריעו כי גבריאל אדינייב, תושב קריית מלאכי המתגורר בשכונת חב"ד בעיר, הוא נכה 105 אחוזים. אם כך, מדוע עיריית קריית מלאכי ממאנת מלהעניק לו את מקום החנייה לנכה כמתבקש על פי החוק? אם תשאלו אותו, כנראה שמדובר בזלזול של ממש.

נכותו של אדינייב מתאפיינת בעיקר בפלג גופו העליון, מה שמקשה על הליכתו וניידותו. לדבריו, הוא פנה לפני מספר חודשים אל העירייה בבקשה לקבל את חניית הנכה המגיעה לו על פי חוק בסמוך לביתו- אולם שם, כך לטענתו, החל שלב ההתחמקויות: "פניתי בתחילה לראש העיר אליהו זוהר, שהבטיח לי שיטפל בזה תוך ימים ספורים ושבעירייה ידאגו לחניית נכים עד 200 מטר מהבית, כפי שכתוב בחוק. לצערי זה לא קרה", סיפר אדינייב בשיחה עם "המקור" השבוע, והוסיף: "מאז אותה הבטחה לא קרה שום דבר. עד היום אני מחכה לחניה".

אלא שאדינייב לא התייאש, וחזר ללשכתו של ראש העירייה בשנית- שם קיבל לטענתו תשובה שונה לחלוטין, "אמרו לי שאין אפשרות לתחום חניה בסמוך לבית מכיוון שיש דיירים מסביב שדורשים חניות גם הם", אמר אדינייב, שציין כי זוהר הבטיח לו שוב באותו מעמד שידאג לטפל בבקשתו לחנייה.

"עבר מאז הרבה מאוד זמן. אותי לא מעניין מה קורה עם הדיירים האחרים. אני נכה לא מרצון. אם בביטוח הלאומי קבעו שאני נכה ושמגיעה לי חניה מדוע בעירייה ממשיכים לטרטר אותי? יש לי את כל המסמכים כך שאני לא מבין למה בעיריית קריית מלאכי מחליטים להתעלם מהבקשה הכל כך בסיסית שלי", תהה אדינייב, שציין כי בעיית החנייה הופכת עבורו חמורה שבעתיים בשל היותו מתגורר בסמוך למתחם האירועים חמ"ה שבשכונת חב"ד בעיר, "בימים בהם יש אירועים אני נאלץ לחנות בכניסה לשכונה וללכת את כל הדרך הביתה ברגל, משימה שעבורי היא כמעט בלתי אפשרית", הוסיף אדינייב בכאב.

אלא שעל העירייה בקשתו של אדינייב לא עשתה רושם, ובחודש נובמבר האחרון היא שלחה אליו מכתב רשמי שמבשר לו כי הוא לא זכאי לקבל חניה בסמוך לביתו: "הבקשה שהגשת נבדקה והוחלט שאינה עומדת בקריטריונים כפי שהעירייה פרסמה. לצערנו בקשתך נדחית כיוון שיש לך חניה מאושרת בחצר הבית ומאושרת על ידי הטאבו", נכתב שם. אדינייב לעומת זאת, לא מבין על איזה חניה העירייה מדברת: "אין לי שום חניה בחצר הבית. אני לא יודע מאיפה הביאו את זה".

גם ילדיו של אדינייב, שמלווים את אביהם בניסיונותיו לקבל את חניית הנכה לה הוא זכאי לטענתו על פי חוק, מספרים על יחס מזלזל מצידה של העירייה. בתו, אנג'לינה, מספרת כי אחד מאנשי העירייה אף הגדיל לעשות והטיח בפני אביה כי לא משנה מה יקרה- הוא ידאג אישית שאביה לא יקבל את חניית הנכה. "אני לא אחשוף את שמו כדי לא להביך אותו, אבל מסתבר שחלק מהאנשים החליטו משום מה להפוך את הטיפול בנו לאישי", אמרה השבוע אדינייב, שהוסיפה: "ניסינו לפנות בדרכים נעימות וכרגע לא קורה עם זה שום דבר. במידה ובעירייה יחליטו להמשיך בגישה הזו נשקול את המשך צעדינו, לרבות פניה דרך בית משפט. אם בעירייה לא יתפכחו וידאגו להקצות לאבא שלי חניה כפי שמגיע לו בחוק אני מניחה שנפנה לערכאות משפטיות", סיכמה.

מעיריית קרית מלאכי נמסר בתגובה: "על פי המסמכים שהגיש התושב, הוא אינו זכאי על פי החוק לחניית נכה. קיימת זכות ערעור ובאם יוגשו המסמכים הרלוונטיים, יתקיים דיון נוסף".

לחץ להמשך קריאה

חדשות

המראה בסימן שאלה: משרד הפנים הקפיא העברת תקציבים לעירייה לאחר שלא עמדה ביעדים שהוצבו לה

מיליוני שקלים שהעירייה הייתה אמורה לקבל ממשרד הפנים לא הועברו, לאחר שהמשרד קבע כי העירייה לא עומדת ביעדי התכנית השאפתנית. בעקבות אי העברת הכספים הורה החשב המלווה לעצור את כל הזמנות העבודה, ונמנע מחתימה על התחייבויות כספיות. גורם בכיר: "במשך ימים ארוכים לא אישרו לנו להוציא אפילו מאה שקל". העירייה בתגובה: "מדובר בשינוי סעיף אחד בהסכם. נעשים מאמצים כדי לחזור למתכונת המקורית"

פורסם

בתאריך

על ידי

משרד הפנים הקפיא העברה של מיליוני שקלים שהובטחו לעיריית קריית מלאכי כמענקים לאחר שנמצא כי העירייה לא עמדה ביעדי תכנית ההמראה עליה חתמה. כך נודע ל"המקור". בעקבות זאת, הורה החשב המלווה מטעם המשרד לעצור באופן מוחלט את כל הזמנות העבודה העתידיות, ונמנע מחתימה על התחייבויות להוצאות כספיות. בעירייה טוענים כי מקור הקפאת הכספים נעוץ בשינוי סעיפים בתכנית ההמראה, וכי הם פועלים מול משרד הפנים לשם העברת הכספים כפי שנקבע בתכנית.
תכנית ההמראה נחתמה לפני כחצי שנה, בנוכחותו של שר הפנים אריה דרעי, שהגיע לביקור מיוחד בעיר. לפי התכנית, שמתפרסת על פני שש שנים, אמורה לקבל העירייה עשרות מיליוני שקלים במענקים ובהלוואות ארוכות טווח, וזאת לצורך התפתחותה, בין היתר בנוגע להיקפי האוכלוסייה החדשה שצפויה להגיע להתגורר בעיר בשנים הקרובות. חלק ניכר מהתקציב של התכנית – 25 מתוך 73 מיליון שקלים – מופנה לטובת קליטת האוכלוסיות החדשות, וכן לטובת המשך פיתוח ואכלוס איזור התעשייה החדש בתימורים. במסגרת התכנית התחייבה העירייה לשורה ארוכה של צעדים לטובת התייעלותה, צמצום הוצאות בלתי רצויות וכן הגדלת נטל המס על תושבי העיר. כך למשל התחייבה העירייה להרחיב את מערך החנייה בתשלום, להגדיל את היקפי ההכנסות מדוחות וקנסות חנייה וכן להטיל לכל המאוחר עד יוני 2019 מס שילוט על כלל העסקים בעיר. כל מהלכים אלו צפויים להכניס לעירייה, במצטבר ולאורך 6 שנות התכנית, מיליונים רבים של שקלים.

עירייה בהקפאה


אלא שלמרות התכניות הגרנדיוזיות, במציאות נתקלת העירייה בקשיים רבים. "חתמנו על התכנית בלי לדעת האם אנחנו באמת יכולים לעמוד ביעדים", אמר גורם בכיר מאוד בקואליציה השבוע. "עכשיו אנחנו נתקלים בתוצאות של זה".
התוצאות עליהן מדבר הגורם הבכיר בקואליציה הן כאמור הקפאת העברת הכספים מטעם משרד הפנים. לפי מידע שהגיע לידי "המקור", במשרד הפנים לא רוו נחת מהתנהלות הדברים, ומהעובדה כי העירייה אינה עומדת ביעדים שהוצבו לה. בעקבות זאת הורה מנכ"ל המשרד על הקפאת העברת תקציבים בסך מיליוני שקלים לטובת העירייה. "היינו צריכים לקבל שישה מיליון שקל וקיבלנו רק שני מיליון", אמר גורם פוליטי הבקיא בפרטים. "החשב המלווה אמר שהוא לא מאשר הוצאה של שקל עד שלא פותרים את הבעיה הזאת". לדברי הגורם, מספר רב של יחידות דיור בשכונות החדשות לא אוכלסו במועד אליו התחייבו בעירייה, דבר שבין היתר גרם גם הוא להקפאת העברת התקציבים.

מעיריית קרית מלאכי נמסר בתגובה: "תכנית ההמראה בגובה כ-75 מיליון שקלים הינה תכנית כלכלית מקיפה הכוללת השקעות בחינוך, תשתיות, נגישות טכנולוגית, סביבה ירוקה ועוד. לאור עמידה בכל היעדים, עיריית קרית מלאכי קיבלה לאחרונה את הכספים לשנת 2017 במסגרת התכנית. בשל בקשה של פקידים במשרד הפנים לשינוי סעיף אחד בהסכם, נעשים מאמצים מול הדרג הבכיר כדי לחזור למתכונת המקורית ולא לפגוע במסגרת התקציב. קרית מלאכי פועלת בשנים האחרונות מתוך אחריות כלכלית ואיזון תקציבי ונמשיך באותה הדרך".

לחץ להמשך קריאה

חדשות

עיר מתחדשת

עבודות ההקמה של הטיילת בשכונת גבעת הסביונים הסתיימו- אך זו צפויה להיחנך רק בחודש אוגוסט לאחר הקמתו של מגרש הקטרגל בשכונה. בתווך, נמשכות העבודות לשיפוץ הטיילות המקיפות את העיר. גם מגרש הקטרגל המיוחד בשכונת קיבוץ גלויות יפתח בקרוב

פורסם

בתאריך

על ידי

הסתיימו העבודות להקמת הטיילת החדשה בסמוך שכונת גבעת הסביונים. הפרויקט, שעלותו נאמדת בכשבעה מיליון שקלים וגודלו משתרע על פני קילומטר וחצי, כולל בתוכו שטחי דשא גדולים, מסלולי אופניים, עמדות מנגל ומתקני שעשועים לילדים.
הטיילת בגבעת הסביונים היא הטיילת הראשונה מבין שלוש שצפויות לחדש את פניה של העיר, כאשר השתיים האחרות מצויות בימים אלו בהליכי שיפוצים ופיתוח והן צפויות להיחנך לקראת סוף השנה האזרחית. בסופן של העבודות, יחוברו הטיילות ויכללו שביל אופניים המקיף את העיר.

עם סיום הקמת הטיילת החלו בעירייה לפעול על מנת לסיים את הליך הקמתו של מגרש הקטרגל הסינתטי בגבעת הסביונים, ושלחו צוותים שינקו את השטח סביב ערוץ נחל האלה העובר בסמוך לטיילת ואמור להוות חלקה מנופה העתידי, "העיר מתחדשת. אנחנו הולכים לחבר את כל העיר בשבילי אופניים, שיתחילו בגבעת הסביונים ויסתיימו בשכונות החדשות שנבנות כרגע בדרום העיר", אמר בעבר ראש העירייה אליהו זוהר.

פארק השעשועים בטיילת החדשה

כאמור, בניית הטיילת החדשה בשכונת גבעת הסביונים התבצעה בו זמנית עם שיפוץ הטיילות הקיימות לאורכן של היציאות המערביות מהעיר שנבנו לפני קרוב ל-20 שנים- מאזור בית הספר 'הראל' ועד תחנת הדלק פז- ביציאה משכונת קיבוץ גלויות. "עלות פרויקט השיפוץ הינו שלושה מיליון שקלים, רוב הכסף גוייס ממשרד הבינוי והשיכון ומכספי תרומות. עיצוב החלק המערבי של הטיילת יהיה למעשה המשך מדויק של חלק אחר שלה שכבר הושלם לאורכה של שכונת 'המחנה' החדשה", אמר זוהר במהלך סיור שנערך בשבועות האחרונים בטיילת החדשה.

מגרש אירופאי בסן דייגו

נוסף לטיילת, בעירייה יכולים להציג לראווה גם את מגרש הקטרגל המיוחד שנבנה בשכונת קיבוץ גלויות.
כזכור, לפני כחודשיים הודיעו בעירייה כי הושג תקציב מיוחד לטובת פירוק המתקן הישן בשכונת קיבוץ גלויות והקמת מתקן אירופאי חדיש בחסות "הטוטו".
במהלך העבודות, שהתקיימו באינטנסיביות, נשמעו קולות של תושבים שונים שטענו כי מדובר בפגיעה במרחב הציבורי והקטנת המעברים להולכי הרגל המבקשים לצאת ולהיכנס לשכונה. בעירייה מנגד, השיבו כי מדובר בדרישות הטוטו המפורטות בתקן של התאחדות הכדורגל העולמית, וטענו כי אין באפשרותם לשנות את מידות המגרש, "המגרש החדש יהפוך לפנינה של השכונה וסביבו יוקמו ספסלי ישיבה, הצללה ומתקני ספורט ושעשועים לילדים", אמר השבוע גורם בעירייה.
עתה ממתינים תושבי השכונה לפתיחת השערים של המגרש, שעשוי להפוך למוקד עלייה לרגל בקרב חובבי הספורט המקומיים.

לחץ להמשך קריאה