צור עימנו קשר

חדשות

בעקבות פניית "המקור": משרד הפנים בודק האם כהונתו של הדר מיימון כיועץ המשפטי נעשית בהתאם לכללי החוק

צרות באות בצרורות: חוזר מנכ"ל משרד הפנים קובע כי רשות מקומית רשאית לשכור את שירותיו של יועץ משפטי מבלי שיהיה עובד המועצה במשך שש שנים לכל היותר. מיימון מכהן בתפקידו כבר יותר מ-11 שנים. לאחר פניית העיתון הודיע משרד הפנים כי יבחן את הסוגיה. לפני כחודש שלח המשרד מכתב למועצה "המנחה לפעול על פי חוזר המנכ"ל בנושא מינוי יועץ משפטי". מיימון: כהונתי חוקית

פורסם

בתאריך

האם עו"ד הדר מיימון, המשמש כיועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה מזה למעלה מעשור, יאלץ בקרוב לסיים את תפקידו? נראה כי תשובה לשאלה הזו נקבל כנראה כבר בשבועות הקרובים, לאחר שבדיקה שעורך בימים אלו משרד הפנים בנושא חוקיות כהונתו של יועצה המשפטי של באר טוביה תסתיים והמשרד יסיק את מסקנותיו.

על פי פקודת העיריות, המהווה את אוגדן החוקים שלפיהם פועלות הרשויות המקומיות, רשאית כל רשות מקומית להחליט האם ברצונה למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות, קרי עובד שכיר, או שמא לשכור את שירותיו של יועץ משפטי חיצוני שיעניק שירותים לרשות המקומית, אולם לא יהיה עובד מן המניין של הרשות. במקרה שכזה, הרי שמדובר בעו"ד עצמאי, שבחוזה שנעשה בינו לבין הרשות המקומית נקבע סכום חודשי שישולם לו תמורת חשבונית מס כדין. יתרונו של בחירת הרשות המקומית בהליך זה הוא כי אין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הרשות לבין העו"ד המשמש כיועץ המשפטי שלה. ואולם, בנהליו הבהיר משרד הפנים לרשויות, לא פעם, כי במקרים בהם היקפי העבודה הנדרשים מהיועץ המשפטי הינם בהיקף משמעותי – יש להעדיף להעסיקו כעובד הרשות, בייחוד אם שכירתו כספק שירותים חיצוניים עשויה להביא להוצאות מוגברות על הרשות לעומת מקרה בו יישכר היועץ באופן חיצוני.

במקרנו אנו, הרי שעו"ד מיימון משמש כיועץ המשפטי החיצוני של המועצה האזורית באר טוביה מזה פרק זמן של למעלה מעשור שנים, כאשר כל העת הוא עושה זאת כיועץ משפטי חיצוני שאינו עובד הרשות. בין מיימון לבין המועצה ישנו הסכם התקשרות בו מתחייב מחד מיימון לספר שירותים משפטיים שונים למועצה, ואילו מאידך משלמת לו המועצה סכומי כסף קבועים בגין שירותיו.

לפני מספר שבועות העלתה בדיקה שערך "המקור" ביחס לנוהלי משרד הפנים ביחס למינוי יועצים משפטיים חיצוניים לרשויות מקומיות כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים – מסמך נהלים משפטי-פרשני שעל פי הנחיותיו, בין היתר, נדרשות הרשויות לפעול – קובע כי "העסקתו של יועץ משפטי (חיצוני) תהיה, ככלל, לתקופה של ארבע שנים מיום המינוי". חוזר מנכ"ל זה פורסם במרץ 2009, כאשר באותה העת כבר היה מיימון בתפקיד יועצה המשפטי של באר טוביה מזה מספר שנים. על פי חוזר המנכ"ל, "הסכם העסקתו של היועץ המשפטי יהיה בתחילה לתקופה של שנה, ולאחר מכן ליתרת התקופה שלא תעלה על שלוש שנים". עוד נכתב בחוזר כי "יועץ משפטי שהשלים את מלוא תקופת העסקתו לא ימונה בשנית ליועץ משפטי של אותה רשות מקומית, אלא לאחר חלוף שנתיים מסיום העסקתו". כשנה לאחר כניסתו לתוקף הוקפא החוזר למשך מספר חודשים. בעת פרסומו הגדיר החוזר תקופות ביניים נדרשות לסיום העסקת יועץ משפטי של הרשות שכבר נשכר לתפקיד טרם פרסומו של הנוהל המדובר.

שאלת תקפות הנוהל

אלמלא היה נוהל זה מוקפא לבסוף על ידי המשרד לפרק זמן של שלושה חודשים, הרי שמשמעות כניסתו לתוקף בזמן אמת אמורה להיות ברורה: מיום פרסומו של חוזר מנכ"ל זה בשנת 2009, יכול היה מיימון לכהן בתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה האזורית באר טוביה עד לשנת 2013. שכן, חוזר המנכ"ל הגדיר תקופה מרבית של ארבע שנים בהן יוכל יועץ משפטי חיצוני להיות מועסק ברשות מקומית, וקבע כי לאחר תקופה זו – לא תוכל המועצה להאריך את כהונתו. בהתחשב בכך שכהונתו של עו"ד מיימון החלה זמן רב לפני שנת 2009, עת פורסם חוזר המנכ"ל הראשון, הרי שעל פי נוהלי משרד הפנים היה עליו לעזוב את תפקידו כבר לפני כשנתיים, והמועצה לא הייתה רשאית להאריך את כהונתו.

למרות דברים אלו, הרי שבישיבתה הראשונה של מליאת המועצה בקדנציה הנוכחית, בינואר 2014, אישרו חברי המועצה את הארכת כהונתו של עו"ד מיימון כיועץ המשפטי החיצוני של המועצה עד לסיום הקדנציה הנוכחית. קרי, למשך תקופת זמן של כארבע שנים וחצי נוספות. בכך, צפוי מיימון להשלים עם תום הקדנציה בשנת 2018 כהונה בת כ-15 שנים כיועץ המשפטי של המועצה האזורית באר טוביה.

בחודש פברואר 2014 נרשמה תפנית מפתיעה. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל נוסף, שהחליף את נהלי החוזר שפורסמו ב-2009 והוקפאו באופן זמני. בחוזר החדש נקבע כי כהונתו של יועץ משפטי חיצוני שנשכר על ידי רשות מקומית תהיה לתקופה בת שש שנים לכל היותר, ללא אפשרות הארכה נוספת מעבר לפרק זמן זה. בתגובה לכתבה זו טען עו"ד מיימון כי הנוהל המחייב את תקופת כהונתו הוא זה שפרסם מנכ"ל משרד הפנים בשנת 2014, ואולם מבדיקת "המקור" עולה כי על פי החוזר המדובר, שפורסם לפני כשנה וחצי, רשות מקומית אשר החלה בהתקשרות עם יועץ משפטי חיצוני לפני או אחרי פרסום חוזר המנכ"ל בשנת 2009 – הייתה מחוייבת לפעול לסיום העסקתו של היועץ בתוך כשנה אחת מפרסום הנוהל החדש, כלומר עד לתאריך 25 בפברואר 2015. לאור העובדה שמיימון משמש כיועץ המשפטי של המועצה, כאמור, עוד שנים ארוכות לפני שנת 2009, הרי שהתנאים הנדרשים לשם הפסקת כהונתו בתוך שנה מיום פרסום חוזר המנכ"ל המעודכן, קיימים לכאורה בענייננו, ואולם בכל זאת כהונתו של מיימון נמשכה ועודה נמשכת גם מעבר לתאריך זה.

בעקבות פרטים וממצאים אלו, פנה "המקור" למשרד הפנים וביקש את התייחסותו לסוגיה. "חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014 מנחה את הרשויות המקומיות לפעול לפי נוהל מינוי יועץ משפטי קבוע לרשויות", נאמר בתגובת המשרד. "משרד הפנים יפנה למועצה ויבדוק האם המינוי נעשה בהתאם להוראות אלה ובמידת הצורך ינחה את המועצה לפעול בהתאם". תגובה זו של משרד הפנים התקבלה זמן קצר לאחר הגשת השאילתה מצד "המקור", בסוף חודש אוגוסט השנה. בשבוע שעבר פנינו בשנית למשרד הפנים וביקשנו לדעת מה הממצאים שעלו כתוצאה מבדיקת המשרד. בתגובה, הודיעו במשרד כי "בתאריך 24.9.15 יצא מכתב למועצה המנחה לפעול על פי חוזר המנכ"ל בנושא מינוי יועץ משפטי". תגובת המשרד ביחס לתוכנו המלא או החלקי של המכתב שנשלח לא התקבלה עד שעת סגירת הגיליון, כאשר התפתחויות נוספות בפרשה החדשה שוודאי תסעיר שוב את המועצה – עוד צפויות בקרוב. פרשה זו באה בעיצומה של הסערה שכבר מתחוללת בשבועות האחרונים במועצה, וזאת במסגרת חקירת היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, שחוקרת בימים אלו חשדות להנפקת היתר בנייה בלתי חוקי על ידי הוועדה לתכנון ובנייה של המועצה.

עו"ד הדר מיימון מסר בתגובה: "ביום 16/1/14 אישרה מליאת המועצה האזורית באר טוביה, בישיבתה הראשונה ובנוכחות הממונה על המחוז מר אבי הלר, את המשך העסקתי כיועצה המשפטי עד סוף הקדנציה שלה כמועצה. ביום 25/2/14 פורסם חוזר מנכ"ל 2/2014 בו נקצבה כהונת יועץ משפטי חיצוני לשש שנים. בהתאם לסע' 19.1 לנוהל זה 'תחילת תוקפו של נוהל זה מיום פרסומו'. בשים לב לאמור וליתר הוראות המעבר של הנוהל ואשר כקבוע בו אין בהם כדי לפגוע בהתקשרות הקיימת".

לחץ להמשך קריאה
2 תגובות

2 Comments

 1. אחת שיודעת את האמת...

  02/11/2015 ב 13:44

  לא היה ולא נברא!
  אילו גיבובי שטויות! כתיבה מגמתית מר עמר!
  הממצאים בפועל הראו כי לא היה רבב של פגם במינוי!
  הכל כשר ורק מחפשים לעשות קצת כותרות צהובות
  עם תמונה של ראש המועצה האזורית שלנו..

  • אחת שיודעת את האמת...

   02/11/2015 ב 13:45

   מקווה שתאשרו את תגובתי ותתיחסו אליה בצורה ראויה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.